Free Hosting

Free Web Hosting with PHP, MySQL, Apache, FTP and more.
Get your Free SubDOMAIN you.6te.net or you.eu5.org or...
Create your account NOW at http://www.freewebhostingarea.com.

Cheap Domains

Cheap Domains
starting at $2.99/year

check
เงื่อนไขการซ่อม
PP SERVICE มีวิศวกร ชำนาญงานและมีเครื่องมือตรวจสอบแผงวงจรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน เรามีลูกค้าที่เป็นบริษัท

และโรงงานต่างๆได้ส่งแผงวงจรและเครื่องมือต่างๆ มาให้ทำการซ่อมเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมั่นใจในการบริการของเรา

 

แผงวงจร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะให้บริษัทฯ ตรวจสอบ และซ่อมต่อไปนี้จะเรียกว่า “ ของ ”

เงื่อนไขการซ่อม

•  เมื่อบริษัทฯได้รับ “ ของ ” ที่ต้องการให้ซ่อมแล้ว บริษัทฯ จะเสนอราคาซ่อมเพื่อให้ลูกค้าเซ็นต์อนุมัติก่อน

•  เมื่อบริษัทฯได้รับโทรสารหรือจดหมายจากลูกค้าแล้ว บริษัทฯ จะลงมือซ่อมเร็วที่สุด

•  ระยะเวลาที่ใช้ในการซ่อมขึ้นอยู่ที่อะไหล่ หากอะไหล่หาได้ภายในประเทศก็จะใช้เวลาซ่อมไม่นานประมาณ 15 วัน หากอะไหล่บางอย่างต้องสั่งจากต่างประเทศก็ต้องใช้เวลานาน (ประมาณ 30-60 วัน)

•  เมื่อบริษัทฯได้ซ่อม “ ของ ” เรียบร้อยแล้วบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพือนัดวันที่จะทำการทดสอบ “ ของ ” การทดสอบ “ ของ ” จะต้องทำต่อหน้าพนักงานบริษัทฯ

•  หากลูกค้าได้ทดสอบ ( TEST ) “ ของ ” แล้วตามที่กำหนดไว้ ปรากฎว่า “ ของ ” ใช้งานไม่ได้ ขอให้ลูกค้าส่ง “ ของ ” กลับไปให้บริษัทฯ ซ่อมอีกครั้งได้โดยบริษัทฯ จะไม่คิดค่าซ่อมอีก

•  หากลูกค้าได้ทดสอบ ( TEST ) “ ของ ” แล้ว ปรากฎว่า “ ของ ” ใช้งานไม่ได้ และไม่ต้องการให้ทางบริษัทซ่อมอีก ขอให้ลูกค้าส่ง “ ของ ” กลับมาให้บริษัทฯ เพื่อถอดอะไหล่ของทางบริษัทกลับคืน

•  หากลูกค้าได้ทดสอบ ( TEST ) “ ของ ” ต่อหน้าพนักงานบริษัทฯ หรือลูกค้าได้ทดสอบ ( TEST ) “ ของ ” ใช้งานได้ บริษัทฯ จะวางบิลเพื่อเรียกเก็บเงินค่าซ่อมจากลูกค้าตามที่ได้ตกลงกัน

 

•  บริษัทฯ รับประกัน “ ของ ” ที่บริษัทฯ ได้ซ่อมแล้ว และใช้งานได้ในระยะเวลานานไม่เกิน 3 เดือน หลังจากวันที่บริษัทฯ ได้ซ่อมเสร็จ

•  ในระยะเวลาที่ทดลองใช้งานหรือระหว่างประกัน 3 เดือน หาก “ ของ ” เกิดใช้งานไม่ได้ และบริษัทฯ ได้นำ “ ของ ” ไปซ่อมอีกแต่ยังใช้งานไม่ได้ บริษัทฯ จะคืนของให้ลูกค้า และบริษัทฯ จะคืนเงินค่าซ่อมที่บริษัทฯ ได้รับจากลูกค้า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ไม่เกิน 70 % ของราคาค่าซ่อม ทั้งนี้ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการซื้ออะไหล่ และบริษัทฯ ได้จ่ายค่าแรงให้พนักงานของบริษัทฯ แล้ว

•  การทดสอบ (TEST ) “ ของ ” ที่ซ่อมแล้ว กระทำโดยพนักงานของลูกค้าเอง ฉะนั้นพนักงานของลูกค้าจะต้องใช้ความระวังในการทดสอบ (TEST) “ ของ ”

 

หมายเหตุ

1. ระเบียบการตรวจและซ่อม “ ของ ” ดังกล่าวข้างต้น อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 วัน

2. สำหรับลูกค้าประจำของบริษัทฯ อาจจะยกเว้นเงื่อนไขการซ่อมบางข้อก็ได้
หน้าแรก | บริการ | เงื่อนไขการซ่อม | ความรู้ | ติดต่อเรา|

Copyright © 2009 All rights reserved. Contact: pp-service@hotmail.com